Prace doktorskie

Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. zw. dra hab. J. Orczyka

 • M. Woźniak, obrona 19.06.2017 r., Ewaluacja polityki rynku pracy w Polsce oraz propozycje modyfikacji instrumentów z wykorzystaniem modeli bezrobocia w stanie równowagi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • J. Golik, obrona: 23.02.2016 r., Formalne kwalifikacje nauczycieli i wydatki na zajęcia pozalekcyjne, a wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych w latach 2002-2011 (gimnazjów finansowanych z budżetu miasta Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • P. Łuczak, 07.11.2014 r., Uwarunkowania opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice Czeskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • D. Buttler 05.02.2010 r., Pozycja wolontariuszy na rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • K. Patkowski, 14.07.2008 r., Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej
  w latach 1989-2002 (aspekt polityczny i ideologiczny),
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych,

 • K. Bacławski, 05.07.2007 r., Indywidualne uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce na początku XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • P. Piotrowski, 09.12.2005 r., Polityka ochrony rynku pracy w Austrii i jej uwarunkowania ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • P. Michoń, 30.06.2005 r., Praca matek z dziećmi do lat trzech w polityce państw Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • M. Żukowski, 01.01.1991 r., Relacje świadczeń emerytalnych do dochodów z pracy i ich uwarunkowania (na przykładzie Polski, RFN i Wielkiej Brytanii), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu,

 • Shintaf Hussain 1989 r., The socialistic transformation in the agricultural sector in Iraq and their impact on agricultural development after the revolution of July 1968 up to 1980, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • HabteG.Woldu, 1985 r., Rozmiary i struktura kształcenia a rozwój gospodarczy
  w krajach najniżej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem Etiopii w latach 1960-1980
  , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • M. Fonfara, 1985r., Wariantowy model programowania studiów ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • J. Minkiewicz-Najtkowska, 14.05.1984 r., Wpływ doboru metod prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych na wyniki nauczania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • H. Portalska, 1983 r., Zatrudnienie i doskonalenie kadr kierowniczych szkolnictwa Wielkopolski w latach 1973 -1981, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • B. Leśniak, 1983 r., Efektywność doskonalenia zawodowego kadr instruktorskich
  w rolnictwie,
  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • A. Andrzejczak, 06.07.1982 r., Zastosowanie mierników do analizy funkcjonowania szkoły wyższej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • J. Szambelańczyk, 01.05.1980 r., Zmiany struktury ekonomiczno-społecznej ludności Polski a zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.