Recenzje prac dyplomowych

Prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

Recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, opracowanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

1988 – 2018

Recenzje prac doktorskich 1996 – 2018:

 • Pacut A., Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce – trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej,

 • Marbach O., 19.03.2018 r., Effectvieness of special education schools in Israel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 • Staniszewska A., 2014 r., Model kompetencji i kwalifikacji specjalistów do spraw zamówień publicznych w administracji, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania,

 • Jabłońska – Porzuczek L., 08.07.2013 r., Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny,

 • Niemczewski D., 13.12.2010 r., Obraz transformacji systemowej państwa Europy Środkowej i Wschodniej i literaturze anglosaskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,

 • Pisarska A., 04.12.2009r., Transfer efektów szkolenia kadry kierowniczej i jego organizacyjne uwarunkowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Garbat M., 20.06.2008 r., Bariery w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Andrałojć M., 20.06.2008 r., Systemy wynagrodzeń pracowników oraz ich kulturowe uwarunkowania w wybranych krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Korzyński P., 09.07.2007 r., Agencyjna praca tymczasowa – trendy europejskie, uwarunkowania, sytuacja w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów,

 • Ratajczak-Tuchołka J., 04.07.2006 r., Ubezpieczeniowe systemy emerytalne a wysokość emerytur kobiet w Niemczech i w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Kalinowski S., 31.03.2006 r., Czynniki determinujące poziom ubóstwa na obszarach wiejskich Wielkopolski, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej,

 • Ostaszewska A., 17.02.2006 r., Wpływ kultury organizacyjnej szkoły wyższej na jakość kształcenia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Piętowska-Laska R., 09.12.2005 r., Produktywność pracy a poziom i struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Stachowska S., 30.11.2005 r., Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

 • Lis K., 19.11.2004 r., Ekonomiczno-społeczne determinanty oceny jakości oprogramowania komputerowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Szumska M., 05.11.2004 r., Zarządzanie zasobami ludzkimi przez coaching w polskich szpitalach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania,

 • Ignaciuk E., 18.09.2003 r., Analiza zmian pozycji zawodowej kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1999, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny,

 • Krzewiński Z., 11.01.2002r., Rozwój powszechnych kapitałowych systemów emerytalnych w Polsce i na Węgrzech. Analiza porównawcza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Kołodziejczyk K., 31.12.2001r., Obligatoryjność kapitałowych systemów emerytalnych w Ameryce Łacińskiej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Karaś R., 19.10.2001r., Dochody z pracy kadry kierowniczej w Polsce na tle rozwiązań wybranych krajów zachodnich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Elbadri A., 06.07.2001r., Kompleksowy model oceny potrzeb szkoleniowych menedżerów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Czerna-Grygiel J., 11.05.2001 r., Wiejski rynek pracy w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii,

 • Górska J., 15.06.2000 r., Planowanie zasobów pracy w organizacji, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,

 • Abdelagadir N. Abdelhafiza, 1999 r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Golnau W., 1996 r., Uniwersytet Gdański.

Recenzje prac habilitacyjnych 1988 – 2018:

 • Grześ Anna, 12.02.2018 r., Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, recenzja dokonań dr Anny Grześ ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Outsourcing w kształtowaniu zatrudnienia oraz kosztów i produktywności pracy w przedsiębiorstwach,

 • Klimiuk Z., 12.06.2012r., „Mobilimachung” gospodarki niemieckiej w latach 1933- 1945. Założenia, przebieg, efektywność, skutki, POLIHYMNIA, Lublin 2009,

 • Szczepański M.,2012r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 • Bombol M., 22.06.2009r., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego,

 • Bielecki P., 17.01.2008r., Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji,

 • Rączaszek A.,2002r., Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

 • Przymeński A., 01.06.2001r., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej,

 • Dziewulska-Bohun L., 2000r., Uniwersytet Wrocławski,

 • Grodzicki J., 1999r., Uniwersytet Gdański,

 • Andrzejczak A.,1998r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Żukowski M., 1997r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Góra M., 1996r., Szkoła Główna Handlowa,

 • Szambelańczyk J., 1993r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Pocztowski A., 1993r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie,

 • Kozieł L., 1992r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie,

 • Szylko-Skoczny M., 1988r.,Uniwersytet Warszawski.

Opracowanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 1988 – 2018:

 • Urbaniak Bogusława, 13.03.2017 r., Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, recenzja dorobku naukowego i dydaktyczno – organizacyjnego,

 • Szatur-Jaworska B., 30.01.2017 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, 2016r., „Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971 – 2013”,

 • Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. prof. SGH Piotra Błędowskiego, recenzent wyznaczony przez CKdsSiT, 2015 r.,

 • Andrzejczak A., 2011r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 • Przybyszewski R.,2008r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 • Żukowski M., 2006r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Szambelańczyk J.,2006r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Szumlicz T., 2005r., Szkoła Główna Handlowa,

 • Budnikowski T., 2008r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

 • Włodarczyk W., 2002r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie,

 • Wiśniewski Z., 2000r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • Golinowska S., 1995r., Uniwersytet Warszawski,

 • Meller J., 1989r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • Kurzynowski A., 1988r., Szkoła Główna Handlowa,

 • Gmytrasiewicz M., 1988r., Uniwersytet Warszawski.