Publikacje

Prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

Bibliografia publikacji 1963 – 2020

(artykuły naukowe i prace zwarte)

 

1963

 1. Produkcja zbożowa Wielkopolski w latach 1929–1939. – Poznań: UAM, s. 210.

1967

 1. Nożyce cen i akcja ich zwalczania w Polsce w latach 1929–1935. W: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 28; 1966. – Poznań: PWN, PTPN, 1967, s. 31-63.

1969

 1. The main features of the agricultural crisis in Poland in the years 1929–1935. W: Studia Historiae Oeconomicae. Vol. 3; 1968. – Poznań: UAM, 1969, s. 221–241.
 2. Problemy techniki rolniczej w Polsce w latach wielkiego kryzysu (1929–1935). W: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 30; 1969. – Poznań: PWN, PTPN, 1969, s. 123–167.
 3. Przyczyny kryzysu rolnego w Polsce (1929-1935) i programy walki z nim w świetle ówczesnej literatury ekonomicznej. W: Prace z zakresu ekonomiki rolnictwa, J. Liczkowski. – Poznań: WSE, 1969, s. 35-52. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 23.

1970

 1. Wieś polska w okresie międzywojennym. W: Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce. T. 3, red. J. Leskiewiczowa. – Warszawa: PWRiL, 1970, s. 150-230.

1971

 1. Lengyel Mezogazdasag Fehlodesenek tenyezoi 1918 – 1939. W: Kulonlenyomat az Agrartoteneti Szemle 1971. Evi 3/4, s. 317 – 329.
 2. Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego 1929-1935. – Poznań: PWN, PTPN, 1971, s. 258.

1972

 1. Kwalifikacje jako czynnik wzrostu produkcji na przykładzie rolnictwa. W: Wpływ postępu organizacyjnego i czynnika społecznego na wzrost gospodarczy. Cz. 2. – Łódź: UŁ, 1972, 99-114.

1973

 1. Profitability of agricultural farms in the years 1929-1935. W: Studia Historiae Oeconomicae. Vol. 7; 1972. – Poznań: UAM, 1973, s. 141-158.

1974

 1. Factors affecting differences of agricultural productivity in particular voivodeships in People’ s Poland in years 1945-1970. W: Studia Historiae Oeconomicae. Vol. 9; 1974. – Poznań: UAM, 1974, s. 343-362.
 2. Stan i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w USA. – Łódź: PWN [i inni], 1974, s. 68.

1975

 1. Ewolucja organizacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego w świecie. W: Wychowanie nowoczesnego absolwenta szkoły wyższej, red. L. Leja. – Poznań: UAM, 1975, s. 81-87.

1976

 1. The evolution in agrarian structure in Poland 1960-1974. W: Studia Historiae Oeconomicae. Vol. 11; 1976. – Poznań: UAM, 1976, s. 241-250.
 2. Kształcenie ekonomiczne w szkole wyższej. Poradnik dla asystentów, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1976, s. 198. – Skrypty Uczelniane, nr 208.
 3. Zarys metodyki pracy umysłowej. – Łódź: PWN, 1976, s. 60.

1977

 1. Determinanty rosta sistemy wyssego obrazovanija v Pol’se./Ekonometriceskaja model’ na primere 1955-1974 gg/. /współautor: B. Guzik/. Sovremennaja Vyssaja skola 1977, nr 4, 151-164.
 2. Próba oceny zmian funkcjonowania szkolnictwa wyższego w świecie. W: Polityka naukowa i organizacja procesu wychowawczego w szkole wyższej, red. T. Leja. – Poznań: UAM, 1977, s. 43-52.
 3. Selected factors and variables determining succes in full time studies in Poland /współautor: J. Szambelańczyk/. W: Les determinants de la reusite scolaire. Actes de la Table Ronde Internationale. Dijon 1977. K. 1-21 + dyskusja k. 1-4 /odrębne paginacje/. – Institut de Recherche sur l’ Economie de l’ Education. Centre National de la Recherche Scientifice. Cahier de l’ IREDU Nr 22.
 4. Szkolnictwo policealne w wybranych krajach. Stan i tendencje rozwoju. – Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1977, s. 19. – Wybrane Informacje Tematyczne. Seria A, nr 26/77.

1978

 1. Conditions and extent of evolution in agrarian structure in the interwar Poland against comparative background. W: Studia Historiae Oeconomicae. Vol. 13; 1978. – Poznań: UAM, 1978, s. 183-192.
 2. Empiryczne i metodyczne podstawy prognozy zapotrzebowania na nauczycieli akademickich w Polsce /współautorzy: W. Dymarski, A. Kałka, J. Szambelańczyk/. W: Planowanie kadr. Cz. 5. Studia i Materiały, red. A. Józefowicz. – Łódź: PWN, [i inni], 1978, s. 95-138.
 3. Metody problemowo-aktywizujące na studiach ekonomicznych. – Dydaktyka Szkoły Wyższej 1978, nr 2, s. 53-61.
 4. Prognozy liczby i struktury nauczycieli akademickich w Polsce na lata 1976-2000 / współautorzy: W. Dymarski, B. Guzik, A. Kałka, J. Szambelańczyk/. W: Planowanie kadr. Cz. 6, red. A. Józefowicz. – Łódź: PWN, [i inni], 1978, s. 91-148.
 5. Przesłanki i rozmiary zmian w strukturze agrarnej Polski międzywojennej na tle porównawczym. W: Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce. /Problemy i metody/. – Poznań: PWN, PTPN, 1978, s. 227-236.
 6. Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej. – Poznań: AE, 1978, s. 164 – Zeszyty Naukowe. Seria 2,                  63.
 7. Zarys metodyki pracy umysłowej. Skrypt przeznaczony dla studentów pierwszych lat studiów ekonomicznych. Wyd. 2. – Poznań: PWN, 1978, s. 76.

1979

 1. Kształcenie ekonomiczne w szkole wyższej, red. J. Orczyk. Wyd. 2. – Poznań: AE, 1979, 217. – Skrypty Uczelniane, nr 264.
 2. Metodologia plnovania potrieb vysokoskolskych ucitel’ ov v Pol’ sku. W: Aktualne problemy ekonomiky a riadenia vysokych skol. Zbornik referatov zo seminaria. Bratislava: Vysoka Skola Ekonomicka, 1979, s. 154-161.
 3. Podyplomowe studia ekonomiczne w świetle doświadczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu /współautor: W. Borucki/. W: Studia i Materiały COMSE. T. 36. – Poznań: AE, 1979, s. 108-116.
 4. Problem doboru treści kształcenia na studiach ekonomicznych – model szkoły wyższej PRL 1990-2000. W: Studia i Materiały COMSE. T. 41. – Poznań: AE, 1979, s. 21-36.
 5. La valeur economique de l’ education des personnes travaillant dans l’ agriculture en Pologne. Poznań: AE, 1979, s. 8 – Kolokwium francusko-polskie z dziedziny ekonomii.

1980

 1. Doskonalenie procesu kształcenia w uczelni ekonomicznej, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1980, s. 181. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 85.
 2. Doświadczenia krajów zachodnich w zakresie modernizacji planów i programów studiów. – Kwartalnik Pedagogiczny 1980, nr 4, s. 103-112.
 3. Economic consequences of education of the Staff employed in agriculture /streszczenie referatu/. W: Systemforschung und Neuerungsmanagement. Internationales Symposium aus Anlass der 150-Jahr-Feier der Universitat Stuttgart in Verbindung mit der IBM Deutschland GmbH. Stuttgart – Munchen: R. Oldenbourg, 1980, s. 398-401.
 4. Profesor Theodore Schultz – laureat nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych z 1979 r. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1980, nr 4, s. 273-275.

1981

 1. Essai d’ explication structurelle et institutionelle de la formation de la demande pour l’ instruction superieure en Pologne /współautor: J. Szambelańczyk/. Poznań: AE, 1981, s. 8. – AE w Poznaniu, Universitet de Dijon. Collogue Franco-polonaises de sciences economiques.
 2. Studia i przyczynki młodych pracowników nauki, koordynator pracy J. Orczyk. – Poznań: AE, 1981, s. 189. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 97.
 3. Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929-1938. – Poznań: PWN, PTPN, 1981, s. 168.
 4. Wpływ kwalifikacji na wyniki produkcyjne rolników indywidualnych. – Kronika Wielkopolski 1981, nr 1, s. 46-54.

1984

 1. Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Prace Instytutu Polityki Społecznej, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1984, s. 142. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 129.
 2. Studia i przyczynki młodych pracowników nauki, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1984, s. 103. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 133.
 3. Wstęp do badań ekonomiczno-społecznych. Poradnik dla seminariów, red. J. Orczyk, Szambelańczyk. – Poznań: AE, 1984, s. 171. – Skrypty Uczelniane, nr 329.
 4. Zarys metodyki pracy umysłowej. Wyd. 4. – Warszawa: PWN, 1984, s. 86.
 5. Zmiany w treściach i programach kształcenia na studiach ekonomicznych /współautor: M. Fonfara/. W: Tendencje zmian programowych w szkołach wyższych, red. J. Bogusz. – Warszawa – Dęblin: Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Lotnicza w Dęblinie, 1984, s. 284-296.

1985

 1. Ekonomiczna interpretacja procesu kształcenia /propozycja modelowa/. – Kwartalnik Pedagogiczny 1985, nr 2, s. 27-40.
 2. Innowacje programowe w ekonomicznych szkołach wyższych /współautor: M. Fonfara/. W: Treści kształcenia w szkole wyższej. Zagadnienia teoretyczne i badania empiryczne. 2, red. T. Lewowicki. – Warszawa: Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego                     i Szkolnictwa Wyższego, [i inni], 1985, s. 312-332.
 3. Plony województwa poznańskiego na tle kraju w latach 1920-1983. – Kronika Wielkopolski 1985, nr 4, s. 79-95.

1986

 1. Cechy zmian modelu kształcenia ekonomisty w Polsce /współautor: J. Szambelańczyk/. W: Studia i Materiały COMSE. T. 54. – Poznań: AE, 1986, s. 43-58.
 2. Kryteria efektywności innowacji pedagogicznych. – Ruch Pedagogiczny 1986, nr 4, s. 21-34.
 3. Ocena programu studiów ekonomicznych w opiniach studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu /współautor: M. Fonfara/. W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Studiów Pedagogicznych uczelni ekonomicznych. – Kraków: AE, 1986, s. 122-133.

1987

 1. Education versus salary and wage differentiation in People’ s Poland. W: J. Le Grand, Okrasa. Social Welfare in Britain and Poland. – London – Warsaw, 1987, s. 188-206.
 2. Ekonomiści a zmiany systemu zarządzania gospodarką w Polsce. Materiał na Kongres Ekonomistów. – Kraków: PTE, 1987, s. 1-17.
 3. Formuła wymiaru emerytury – przesłanki i skutki na tle porównawczym /współautor: Żukowski/. W: Problemy ubezpieczenia emerytalno-rentowego. I krajowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. – Poznań: PSUS, 1987, s. 57-74.
 4. Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie, red. J. Orczyk. – Poznań: PWN, 1987, 231.

1988

 1. Determinanty skuteczności polityki społecznej, red. J. Orczyk. – Poznań: TNOiK [i inni], 1988, s. 182.
 2. Ekonomiczna wartość wykształcenia: wykład inauguracyjny. W: Rocznik AE w Poznaniu. Lata 1973/74-1979/80. – Poznań: AE, 1988, s. 67-71.
 3. The influence of social benefits on personal turnover in Polish enterprises. W: Social welfare and the market. Ed. F. Millard. – London: STICERD, 1988, s. 290-308.
 4. Kryteria oceny praktyki w kształceniu ekonomisty. W: Studia i Materiały. COMSE. T. 57. – Poznań, 1988, s. 198-203.
 5. Systemy wartości, założenia i procedury badawcze w ekonomii amerykańskiej. – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1988, nr 3, s. 163-181.
 6. Świadczenia społeczne zakładu pracy a fluktuacja /współautor: H. Januszek/. W: Zakład pracy jako podmiot polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz. – Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1988, s. 125-135.
 7. Wykorzystanie czasu pracy jako kryterium oceny zmian w sprawności polityki kadrowej /współautorzy: W. Frąckowiak, M. Hamrol/. W: Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Materiały z konferencji naukowej, red. J. Orczyk, Z. Wiatrowski. – Bydgoszcz: WSP, [i inni], 1988, s. 80-82.
 8. Zarys metodyki pracy umysłowej. Wyd. 8. – Łódź: PWN, 1988, s. 88.

1989

 1. Polityka społeczna a praca – próba określenia zależności, /konferencja/. – Opole: Instytut Śląski, [i inni], 1989, s. 1-20.
 2. Polityka społeczna a wydajność pracy. Próba określenia zależności /współautor: Michalak/ W/ Wybrane problemy badań nad pracą i funkcjami społecznymi /seminarium zespołów koordynacyjnych/, – Kukle: Uniwersytet Warszawski, 1989, s. 29-51.

1990

 1. Od redakcji /współautorzy: J. Topolski, M. Drozdowski/. W: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 50; 1989. – Poznań: PWN, PTPN, 1990, s. 1-8.
 2. Płynność pracowników w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i skutki, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1990, s. 93. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 190.
 3. Polityka społeczna a wydajność pracy. Synteza badań Zespołu 10 „Praca i jej uwarunkowania” CPBP 09.09. „Polityka Społeczna w Polsce” /współautor: J. Michalak/. – Poznań: AE, Instytut Polityki Społecznej, 1990, s. 84.
 4. Relacje płac a struktura społeczna przyjętych na studia w Polsce Ludowej. W: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 50; 1989. – Poznań: PWN, PTPN, 1990, s. 145-162.
 5. Unowocześnienie kształcenia ekonomistów. Resortowy Program Badań Podstawowych III 30. „Unowocześnienie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych”, red.: A. Andrzejczak, J. Orczyk. – Poznań: AE, Instytut Polityki Społecznej, 1990, s. 322.
 6. Wybrane determinanty wydajności pracy. Diagnoza za lata 1987-1990. Opracowanie Zespołu 10 „Praca i jej uwarunkowania” CPBP 09.09. „Polityka społeczna w Polsce”, koordynator II° J. Orczyk. – Poznań: AE, Instytut Polityki Społecznej, 1990, s. 216.

1991

 1. O prawo łaski dla opiekuńczego państwa. – Polityka Społeczna 1991, nr 9, s. 1-3.
 2. Polityka społeczna a potencjał pracy. W: Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywy. Księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 45 lecia pracy dydaktycznej i badawczej prof. dra hab. Antoniego Rajkiewicza, red.: M. Księżopolski i M. Szylko-Skoczny. – Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 1991,                  100-107.
 3. Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. W: Człowiek i praca. Centralny Program Badań Podstawowych nr 08.01, kierownik programu H. Mortimer-Szymczak. – Łódź: UŁ, 1991, s. 81-106.
 4. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 49; 1988, red.: J. Orczyk, J. Topolski. – Poznań: PWN, PTPN, 1991, s. 291.
 5. Social policy and labor-chosen relationships in the transition period in Poland. W: Studia i Materiały INE PAN. Z. 32. – Warszawa, 1991, s. 44-55.
 6. Unowocześnienie kształcenia wyższego ekonomistów. Synteza za lata 1986-1990 /fragmenty/. W: Syntezy wyników badań. Resorotwy Program Badań Podstawowych RP III 30. „Unowocześnienie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych”, : B. Niemirka, K. Ciżkowicz. – Bydgoszcz: WSI, 1991, s. 239-264.

1992

 1. Bezrobocie w Polsce w latach 1990-1991. W: Człowiek – Praca – Społeczeństwo. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Ustroń Wielkopolski, red. L. Frąckiewicz. – Katowice: AE, 1992, s. 57-71.
 2. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. T. 51/52; 1990/1991, red.: J. Orczyk,       Topolski. – Poznań: PTPN, 1992, s. 290.
 3. Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie. Metody i techniki, red. J. Orczyk. – [Poznań: Akademos, 1992], s. 211.

1993

 1. Przedmowa do wydania polskiego. W: Barr N. Ekonomika polityki społecznej. – Poznań: AE, 1993, s. 9-14.

1994

 1. Problemy kształcenia ekonomisty w szkole wyższej w okresie transformacji gospodarki. W: Kierunki przemian kształcenia ekonomistów w Polsce, red. A. Wesołowski. – Poznań: AE, 1994, s. 32-41. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 220.
 2. Uwarunkowania metod ograniczania bezrobocia w Polsce. W: Wybrane aspekty bezrobocia w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1994, s. 9-19.
 3. Wybrane aspekty bezrobocia w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1994, s. 102. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, 216.

1995

 1. Adult education in Poland – the challenge and realization /1990-1994/. W: Vocational training and education in international perspective. l, situation, problems and solutions. Hrsg. J. van Buer. – Berlin: Universitat zu Berlin, 1995. Bd. 66.1, s. 71-84.
 2. Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty regionalne, /referaty przygotowane na konferencję/, koordynator Orczyk. – Poznań: Fundacja Naumanna, [i inni], 1995, s. 151.
 3. Kulturowe uwarunkowania transferu instrumentów zarządzania kadrami. W: Raport końcowy. Kulturowe uwarunkowania transferu instrumentów zarządzania kadrami. – Poznań: AE, 1995, s. 33-41.
 4. O zmianach kwalifikacji bezrobotnych. – Ekonomista 1995, nr 1/2, s.317.
 5. Potencjał pracy w warunkach transformacji gospodarki w Polsce, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1995, s. 96. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 227.
 6. Raport końcowy. Kulturowe uwarunkowania transferu instrumentów zarządzania kadrami. Raport opracowany w ramach projektu badawczego KBN nr 1 P 110-105-03, kierownik tematu J. Orczyk. – Poznań: AE, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, 1995, s. 60.
 7. Regionalne aspekty rekwalifikacji bezrobotnych. W: Regionalne uwarunkowania polityki społecznej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Ustronie Wielkopolskie,            L. Frąckiewicz. – Katowice: AE, 1995, s. 109-123.

1996

 1. Le marche du travail: Chomage et deficyt dum arche du travail. W: Approcher la Pologne. Expertise de l‘ environmement polonais a l‘ usage des operateurs francais /sous la direction de C Martin, W. Borucki, G. Cedax. Poznań: Centre de Management pour les Pays de l’ Est, Ecole Franco-Polonaise en Nouvelles Technologies de l’ Information et de la Communication, 1996, s. 103-110.
 2. Procesy przystosowawcze w zarządzaniu kadrami w Polsce w latach 1990-1995. W: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995,               J. Orczyk. – Poznań: AE, 1996, s. 11-29.
 3. Professional education and qualifications in Poland – aspects of public and private control. W: Entwicklung der Wirtschaftspadagogik in der osteuropaischen Landern. Berufsbildung zwischen Staat und Markt. Beitrage der Sommerakademie vom                               1.-6.09.1996/. – Berlin: Universitat zu Berlin, 1996. Bd. 9.1., s. 51-67.
 4. Przegląd zmian w polityce personalnej w Polsce. W: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1996, 11-29.
 5. Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995, J. Orczyk. – Poznań: AE, 1996, s. 112. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 243.

1997

 1. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce w latach 1990-1995 /uwarunkowania ekonomiczne/. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku /materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego/, red. R. Gerlach. – Bydgoszcz: WSP, 1997,                      37-49.
 2. Szkolenie jako instrument kierowania rozwojem pracowniczym w organizacji. W: Wybrane instrumenty zarządzania kadrami w Polsce w perspektywie integracji                    z Unią Europejską, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1997, s. 141-161.
 3. Wybrane instrumenty zarządzania kadrami w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1997, s. 161. Zeszyty Naukowe. Seria 1, s. 255.

1998

 1. Dylematy zatrudnienia i ich implikacje. W: Współczesne dylematy zatrudnienia, J. Orczyk. – Poznań: AE, 1998, s. 11-24.
 2. Europejskie dylematy zatrudnienia. W: Rynek pracy i polityka społeczna w wybranych krajach europejskich, red. J. Babiak. – Poznań: UAM, 1998, s. 9-19.
 3. Współczesne dylematy zatrudnienia, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 1998, s. 268. – Zeszyty Naukowe. Seria 1, z. 265.

1999

 1. Dylematy zatrudnienia i ich implikacje dla polityki społecznej. W: Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie, J. Auleytner, J. Danecki. – Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 1999, s. 174-186.

2000

 1. Die Erfolgsbedingungen der Bildungsreform in Polen. W: Das Universitare Studium der Wirtschftspadagogik. Befunde und aktualle Entwicklungen, red. S. Matthaus, S. Seeber. – Berlin: Humboldt – Universitat zu Berlin, 2000, s. 253-263.
 2. Warunki powodzenia reformy edukacyjnej w Polsce. W: Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. – Poznań: UAM, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2000, s. 299-307.

2001

 1. Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Orczyk. – Poznań: AE, 2001, s. 236. – Zeszyty Naukowe 6.
 2. Kształcenie kadr na przełomie wieków. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, red. Z. Wiśniewski. – Toruń: UMK, 2001, s. 35-49.
 3. Państwo na rynku pracy – wybrane dylematy. W: Gospodarowanie pracą. [Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej], red. B. Urbaniak. – Łódź: UŁ, 2001, s. 55-62.
 4. Polityka rolna rządów w Polsce w okresie międzywojennym – presja demograficzna i efektywność ekonomiczna. W: Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, red. W. Morawski. – Warszawa: SGH, 2001, s. 211-223.

2002

 1. Próba ekonomicznej interpretacji zmian funkcji kształcenia. W: Edukacja jutra. VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. W. Kojs, E. Piotrowski, T. M. Zimny. – Częstochowa: Agencja promocji Nauki i Kultury Menos, 2002, s. 95-104 [książka poświęcona jubileuszowi 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Kazimierza Denka].
 2. Rolnictwo polskie w latach wielkiego kryzysu gospodarczego /1929-1935/. W: Przełomy w historii. 16. Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik. Tom 3. Część 2, red. Z. Smyk. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, s. 303-312.
 3. Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki. W: Zeszyty Studiów Doktoranckich. Zeszyt Specjalny, red. nauk. Alfred Janc. – Poznań: AE, 2002, s. 7-14. – Wydział Ekonomii. Studia doktoranckie.
 4. Znaczenie zmian edukacyjnych. W: O roztropną politykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza, red. J. Auleytner. – Katowice: „Śląsk”, 2002, s. 137-148.

2003

 1. Standard a odmienność w kształceniu ekonomistów. W: Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 16-17 maja 2003 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. E. Panek. – Wwa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Poznań: Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 145-148.

2004

 1. Postęp cywilizacyjny a praca. W: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska. – Wwa: IPiSS, 2004, s. 72-84.
 2. Przemiany pracy na obecnym etapie rozwoju gospodarczego. W: W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2014. – Wwa: Program Narodów Zjednoczonych Rozwoju /UNDP/, 2004, s. 15-34. – [także redaktor rozdziału I: Przemiany pracy                         na obecnym etapie rozwoju gospodarczego].
 3. System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz. – Wwa: Poltext, 2004, s. 121-127.
 4. Zmiany zakresu pojęcia „praca” a zatrudnienie. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski. – Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 115-125.
 5. Znaczenie doktoratu dla teorii i praktyki. W: Zeszyt Specjalny I, wyd. 2 uzupełnione, red. nauk. Alfred Janc. – Poznań: AE, 2004, s. 19-27. – Pomocnicze Materiały Dydaktyczne. Wydział Ekonomii. Studia Doktoranckie. – Zeszyty Studium Doktoranckiego.

2005

 1. Determinanty wyboru metod ograniczenia bezrobocia /wzrostu zatrudnienia/ – rola samorządu /tezy/. W: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, red. J. Olszewski. – Poznań: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, 2005, s. 137-142.
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. W: Rocznik Koniński. T. 15. – Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Urząd Miasta w Koninie, Starostwo Powiatowe w Koninie, 2005, s. 301-310.
 3. Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. – Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2005. – s. 193.

2006

 1. Brak pracy, czy brak dochodów źródłem wykluczenia. W: 60 lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, red. A. Rączaszek. – Katowice: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 301-310.
 2. Nadwyżka wykształcenia – kłopot czy korzyść. W: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak, red. E. Kryńska. – Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 107-116.
 3. Wykształcenie jako wyznacznik konkurencyjności regionu (współautorzy: W. Łuczka-Bakuła, S. Kalinowski). W: Rynek i przedsiębiorstwo, red. R. Fedan – Uniwersytet Rzeszowski, 2006, s. 171-183.
 4. Społeczne skutki transformacji systemu ekonomicznego w Polsce – próba ujęcia.            W: Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski                                 w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa. – Poznań: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania.
 5. Uwarunkowania zmian zakresu polityki społecznej a polityka gospodarcza, W: Polityka społeczna a polityka gospodarcza Polski wobec nowych wyzwań – Człowiek, Społeczeństwo, Polityka, t. 6, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 49-62.

2007

 1. Zmiany zakresu polityki społecznej a polityka gospodarcza. W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, red. A. Rączaszek, W. Koczur – Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2007, s. 15-25 – Prace naukowe AE w Katowicach.
 2. Rozwój usług a zmiany stosunków pracy. – Polityka społeczna 2007, Nr 2, s. 1-6.
 3. Przemiany pracy i ich konsekwencje dla polityki społecznej. W: Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 11-18 – Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu.
 4. Klika uwag o stypendiach dla studentów. – Polityka społeczna 2007, Nr 3, s. 1-5.
 5. Zzl w Wielkopolsce – przeszłość i teraźniejszość. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 112-124.
 6. Sens pracy a jakość kapitału ludzkiego. W: W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 28-36.
 7. Zmiany na rynku pracy – aspekty cywilizacyjne. W: Bezpieczeństwo i higiena pracy w Unii Europejskiej, Kraków – Poznań – Tarnobrzeg, Tarbonus sp. z o.o. 2007, s. 7-19.

2008

 1. Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. – Wyd. II rozszerzone, Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2008, s. 230.
 2. Wpływ pracy w usługach na zatrudnienie i rynek pracy w Unii Europejskiej. W: Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008,  325-334.
 3. Polityka społeczna w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Akademii Ekonomicznej     w Poznaniu. W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s. 83-97 [współautor: P. Michoń, M. Żukowski].
 4. W: J. Gazon (tłumaczenie K. Malaga), Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 9-10.

2009

 1. Wpływ pracy w usługach na zatrudnienie i rynek pracy w UE. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 247-255.
 2. Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2009, Nr 3-4, s. 19-32.
 3. Polityka społeczna w okresie kryzysu ekonomicznego – Polityka społeczna 2009, Nr 7, s. 2-8.
 4. Rynek pracy a bariery wzrostu aktywności zawodowej ludności w województwie wielkopolskim. W: Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej uwarunkowania, R. Suchocka, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009,                s. 11-29.
 5. Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna. W: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2009, s. 21-38.
 6. Ludzie starsi na rynku pracy. W: Jakość życia emerytów i rencistów. Społeczne problemu ludzi starszych i możliwości ich rozwiązywania, red. A. Szczuciński, materiały z konferencji, Rada Wojewódzka SLD Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2009, s. 47-58.
 7. Laudacja na cześć Alberta Gore’a w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: Przegląd Politologiczny, Nr 1/2009, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 153-157.

2010

 1. Kryzys, recesja i ich konsekwencje dla polityki społecznej. W: Komunikowanie w okresie zmian, red. K. Gołata, P. Michoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 30-42. ISNN 1689-7374.

2011

 1. Rynek pracy w Wielkopolsce, W: Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, 5-8, 11-21, 70-71 (redakcja, wstęp, podsumowanie, tekst).
 2. Czy da się zarządzać w polityce społecznej i w jakim zakresie. W: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 485-501. ISBN 978-83-7525-551-5.
 3. Procesy poszukiwań i dopasowani na rynku pracy. Laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2010 r., D. Buttler, J. Szambelańczyk, EKONOMISTA 2011 nr 1, Polska Akademia Nauk (PAN), komitet Nauk Ekonomicznych, s. 121-133.
 4. Etapy czy ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1989 roku. W: Polityka społeczna w realiach gospodarczych polski po 1989 roku, Zeszyty Naukowe Nr 173, red. K. Pająk, A. Przymeński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 95-108.

2012

 1. Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, Studia i monografie. Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa, Warszawa 2012. s. 17-19 (redakcja i wstęp).
 2. Orczyk, P. Łuczak, Ekonomiczne przesłanki zmian w formach solidarności międzypokoleniowej. Casus opieki długoterminowej w Polsce, W: Solidarność międzypokoleniowa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, Rok LXXIV, Zeszyt 3, Wydawnictwo Wydział Prawa I Administracji UAM w Poznaniu, Poznań 2012, s. 203-216.
 3. Ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1990 roku. W: Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Lucynie Frąckiewicz. Studia Ekonomiczne, red. W. Koczur, A. Rączaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 31-43.
 4. Ekonomia społeczna a polityka społeczna. W: Wokół ekonomii społecznej, M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Wydawnictwo Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 177-192.
 5. Dale T. Mortensen, Dyspersja płac. Dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie?, 217 Ekonomista 5/2012 s. 666 – 669.

2013

 1. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów Nr 3 (25), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, (redakcja i słowo wstępne).
 2. Social Policy and Education in Poland, W: Facing the Challenges Social policy in Poland after 1990, red. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 93-109.
 3. Foreword, W: Facing the Challenges Social policy in Poland after 1990, red. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 5.
 4. Strategia zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2013, s. 104 (koordynator i współautor).

2014

 1. Orczyk, A. Rajkiewicz, Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, Księga Jubileuszowa z Okazji 80-lecia prof. Mieczysława Kabaja, Wydawnictwo Instytut Pracy  i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014, (redakcja i słowo wstępne).
 2. Nadwyżka wykształcenia – realny problem czy potencjalna korzyść?, W: Wybrane problemy współczesnego rynku pracy, red. R. Kamiński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2014, 49-62.
 3. Znaczenie pracy i kwalifikacji we współczesnym świecie, W: Kryzys jakości życia. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, red. Z. Strzelecki, E. Kryńska, J. Witkowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014, s. 137-149.
 4. Regionalna strategia polityki społecznej w Wielkopolsce, W: Regionalne strategie polityki społecznej, Polityka społeczna, nr 10/2014, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014, s. 15-18.
 5. Strategie zatrudnienia w Wielkopolsce, W: Wojewódzkie strategie rozwoju zatrudnienia i rynku pracy, Polityka społeczna, nr 11-12/2014, s. 25-28. Instytut Pracy              i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014.

2015

 

 1. Zmiany w pracy a przekształcenia w edukacji, W: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr 4/2015 (38), s.131-141.
 2. Polityka społeczna w epoce przemian – nowe wyzwania, W: Polityka społeczna nr 9/2015, s. 1-4.

2016

 1. Polityka społeczna a kreowanie zatrudnienia/pracy w: Kapitał-Praca-Człowiek, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 95-102.

2017

 1. Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy?, Polityka Społeczna. Przemiany pracy i polityki społecznej w perspektywie ekonomicznej, nr 8/2017, Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2017, s.3-9.
 2. Edukacja czy tylko zatrudnienie a może przedsiębiorczość społeczna, Polityka Społeczna nr 7/2017, Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2017,              9-12.

2018

 

 1. Regionalne różnice w polityce społecznej II Rzeczypospolitej, Polityka Społeczna nr 10/2018, Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2018, s. 34-39.

2019

 1. Towards regionalisation in Poland’s social policy, Problemy polityki społecznej. Studia i Dyskusje. #46 (3)/2019, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 29-43.

2020

 1. Wymiar regionalny w koncepcjach polityki społecznej, Ekonomista nr 1/2020, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 2020, s. 35-47.
 2. Wywiad dla „Naszego Regionu”: https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2020/6/czas-odrabiac-straty.html

 2021

174. Dylematy u progu transformacji pracy – Ekonomista 2021, nr 4, s. 461-481

Dorobek naukowy Profesora Józefa Orczyka w 40-leciu pracy naukowo-dydaktycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.